Emisní podmínky dluhopisů DOMKY V BESKYDECH 9/19

1. Základní charakteristika dluhopisu

Emitent: obchodní společnost MARKET BALANCE s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, 170 00Praha 7, IČ: 03728781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Praze, spisová značka: C 236968.

Název: DOMKY V BESKYDECH 9/19

Jmenovitá hodnota: 25.000,- Kč

Forma dluhopisu: cenný papír na jméno

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Datum emise: 1. května 2017

Datum splatnosti: 1. listopadu 2019

Úrokový výnos: pevná úroková sazba ve výši 9 % p.a.

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno

Dluhopisy jsou korporátními dluhopisy, nikoli dluhopisy zvláštního druhu

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 600 kusů, každý ve

jmenovité hodnotě 25.000 Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 001

do 600.

Emisní kurz všech dluhopisů 100% jejich jmenovité hodnoty, tedy 25000 Kč (dvacet pět tisíc

korun českých)

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 15.000.000 Kč.

Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7

zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Výnosy z dluhopisu v pevné výši 9% p.a. jsou vypláceny jedenkrát měsíčně.

Rozhodným dnem pro výplatu výnosu z dluhopisu je vždy poslední den v měsíci.

Splatnost výnosu dluhopisu:

1.6.2017, 1.7.2017, 1.8.2017, 1.9.2017, 1.10.2017, 1.11.2017, 1.12.2017, 1.1.2018, 1.2.2018,

1.3.2018, 1.4.2018, 1.5.2018, 1.6.2018, 1.7.2018, 1.8.2018, 1.9.2018, 1.10.2018, 1.11.2018,

1.12.2018, 1.1.2019, 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.8.2019,

1.9.2019, 1.10.2049 a 1.11.2019

Rozhodným dnem pro výplatu jistiny dluhopisu je 1. listopad 2019 10:00.

Splatnost jistiny: 1.11.2019

Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech není

umožněno.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence "BCK Standard 30E/360", tj. podílu

počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi

roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech). Držitel dluhopisu, který drží

dluhopis dobu kratší než jeden měsíc před výplatou úroku tedy obdrží jeho poměrnou část.

Po jednom roce od emise je emitent oprávněn odkoupit dluhopisy od držitelů dluhopisů za

nominální hodnotu a narostlý úrok ke dni odkupu. Takový záměr je emitent povinen oznámit

držitelům dluhopisů nejméně 60 dní před datem odkupu doporučeným dopisem.

Po jednom roce od data emise mohou držitelé dluhopisu požádat emitenta o odkup dluhopisů

za nominální hodnotu a narostlý úrok, avšak emitent není povinen jim vyhovět.

2. Emise dluhopisů

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování dluhopisu je

stanovena na 6 měsíců od data emise. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do výše

předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty,

přičemž je emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den

rozhodný pro splacení dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto emisní podmínky.

Dluhopisy budou nabízeny k upisování na primárním trhu fyzickým a právnickým osobám.

Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky. Emitent nevydává a neuveřejňuje

prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

znění pozdějších předpisů, neboť emise je uskutečněna na základě zákonné výjimky.

Dluhopisy se upisují na základě Smlouvy o úpisu dluhopisů. Vlastník dluhopisu je povinen

uvést ve Smlouvě o úpisu dluhopisů svůj bankovní účet, na který budou probíhat výplaty

úrokových výnosů a výplata jistiny a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi

nejpozději do 3 dnů od provedení této změny písemnou formou na adresu sídla emitenta.

Dluhopisy se upisují osobně v sídle emitenta, kde budou také investorům osobně předány po

připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta. Předání dluhopisů zajišťuje sám

emitent. Dluhopisy mohou být zaslány i poštou nebo kurýrní službou. K předání nebo zaslání

dluhopisů dojde do 15 dní od připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta.

Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.

Výplatou nebo vyplacením se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty

následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.

Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny vlastníka emitentovi dluhopisů

do 3 dnů od převodu dluhopisu. Převod dluhopisu je povinen oznámit převodce i nabyvatel

dluhopisu emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení tohoto převodu písemnou formou na

adresu sídla emitenta.

Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu.

3. Zdanění výnosu dluhopisu

Podle právní úpravy účinné ke dni emise bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu

fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické

osoby, která není Českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba

takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok

plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně

právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího

obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné

přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

4. Splacení dluhopisu

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu

dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopis bude emitentem splacen

kde dni splatnosti emise, což je 1. listopad 2019 bezhotovostním převodem na bankovní účet

majitele dluhopisu. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude

výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí

platby.

5. Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů,

splácení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu

jejich účasti na těchto činnostech

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením

dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent.

6. Schůze vlastníků dluhopisů

Pokud schůzi vlastníků svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě

nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, doporučeným dopisem odeslaným na adresu

vlastníků dluhopisů a na internetové stránce www.domkyvbeskydech.cz . 

Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v deníku

Hospodářské noviny. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 30

dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na

adresu vlastníků dluhopisů a na internetové stránce www.domkyvbeskydech.cz .

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

7. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce

emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese www.domkyvbeskydech.cz ,

nestanoví-li zákon jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

Emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na internetových

stránkách www.domkyvbeskydech.cz .

V Praze dne 24.4.2017    MARKET BALANCE s.r.o.